Privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos
  1.  Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB “Centro Denticija”, į. k.
   122666529, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vilniaus g. 25 (toliau – Duomenų
   valdytojas
   ), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo
   valdomos interneto svetainės https://centrodenticija.lt/
   (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.
  2. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas Klientas, Kandidatas arba bet koks kitas
   fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.
  3. Klientu šioje Politikoje laikomas asmuo, kuris naudojasi Duomenų valdytojo teikiamomis
   paslaugomis arba naudojosi jomis praeityje.
  4. Kandidatu šioje Politikoje laikomas bet kuris asmuo, asmuo, dalyvaujantis ar siekiantis
   dalyvauti Duomenų valdytojo vykdomoje personalo atrankoje.
  5. Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:
   1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu
    būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
   2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir
    toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo
    tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais
    tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
   3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl
    kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
   4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų
    priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo
    tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
   5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima
    nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
    asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik
    archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba
    statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų
    siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
   6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar
    organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo
    duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo,
    sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
   7. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi
    sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
  6. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis Duomenų valdytojo paskyroje „Facebook“
   socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo
   naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis
   rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.
  7. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių
   asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama
   Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos
   Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos
   Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos
   yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.
 2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
  1. Pateikdamas savo asmens duomenis, Duomenų subjektas sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas
   juos valdytų ir tvarkytų šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
  2. Jei Duomenų subjektas nesutinka su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, jis neturėtų
   lankytis Interneto svetainėje ir/ar naudotis Duomenų valdytojo paslaugomis.
  3. Pateikdamas asmens duomenis, Duomenų subjektas suteikia Duomenų valdytojui teisę rinkti, kaupti,
   sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos šis
   tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.
  4. Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad jo pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs.
   Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti
   duomenys, Duomenų subjektas privalo nedelsdamas juos ištaisytų, o nesant galimybės tai padaryti, apie
   tai informuotų Duomenų valdytoją. Duomenų valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią
   Duomenų subjektui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar)
   neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
 3. Asmens duomenų tvarkymas kandidatų į darbo vietas atrankos tikslais
  1. Duomenų valdytojas atrankos į darbo vietas tikslais tvarko tokius Kandidatų pateiktus Asmens duomenis:
   1. Vardas, pavardė;
   2. Gimimo data;
   3. Lytis;
   4. Gyvenamosios vietos adresas;
   5. pašto adresas;
   6. Telefono numeris;
   7. Profesinė patirtis;
   8. Išsilavinimas;
   9. Specializacija;
   10. Kiti Kandidato savanoriškai pateikti jo gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose
    esantys duomenys.
  2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) (tvarkymas gavus Kandidato
   sutikimą, išreikštą pateikiant savo duomenis) ir b) (tvarkymas siekiant imtis veiksmų Kandidato
   iniciatyva prieš sudarant sutartį) punktai.
  3. Duomenys gaunami tiesiogiai iš Kandidatų ir nėra perduodami tretiesiems asmenims.
  4. Tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos teisės aktai numato papildomų apribojimų dėl to, kokia informacija
   apie Kandidatus gali būti tvarkoma, Duomenų valdytojas užtikrina, kad būtų tvarkomi tik leidžiami
   tvarkyti Kandidatų asmens duomenys.
 4. Asmens duomenų tvarkymas medicinos paslaugų teikimo tikslu
  1. Duomenų valdytojas medicinos paslaugų teikimo tikslu automatiniu būdu tvarko tokius Klientų asmens
   duomenis:

   1. Vardas;
   2. Pavardė;
   3. Telefono numeris;
   4. pašto adresas;
   5. Gimimo data;
   6. Duomenys apie sveikatą.
  2. Tuo atveju, jei Klientas yra atstovaujamas kito asmens, Duomenų valdytojas tvarko tokius Kliento atstovo
   asmens duomenis:

   1. Vardas;
   2. Pavardė;
   3. Ryšys su Klientu.
  3. Duomenys gaunami tiesiogiai iš Klientų ar jų atstovų.
  4. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Klientų duomenys perduodami Valstybinei ligonių kasai prie
   Sveikatos apsaugos ministerijos.
  5. Tuo atveju, jei Klientas siekia gauti finansavimą iš lizingo paslaugas teikiančios bendrovės arba
   kompensaciją už suteiktas paslaugas iš tokių subjektų kaip draudimo bendrovės, Kliento pageidavimu
   duomenys pateikiami tokiems duomenų gavėjams.
  6. Teisiniais duomenų tvarkymo Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų teikimo tikslais pagrindais yra BDAR 6
   straipsnio 1 dalies b) punktas (tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui) ir c) punktas
   (tvarkymas reikalingas vykdyti Duomenų valdytojui taikomas teisines prievoles).
  7. Klientų duomenys apie sveikatą tvarkomi BDAR 9 straipsnio 2 dalies h) punkto (tvarkymas reikalingas
   sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ar gydymui pagal sutartį) pagrindu.
 5. Asmens duomenų tvarkymas siekiant priminti Klientams apie numatomus vizitus
  1. Duomenų valdytojas, siekdamas su sutarties su Klientu sudarymu ir/ar vykdymu susijusio tikslo priminti
   Klientams apie sutartus numatomus vizitus. Šiuo tikslu tvarkomi tokie Klientų asmens duomenys:

   1. Vardas;
   2. Pavardė;
   3. pašto adresas;
   4. Telefono numeris;
   5. Numatomi vizitai ir jų datos.
  2. Duomenys, tvarkomi siekiant priminti Klientams apie numatomus vizitus, Duomenų valdytojo gaunami
   tiesiogiai iš Klientų ir nėra perduodami tretiesiems asmenims.
  3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (tvarkymas, reikalingas
   sutarties sudarymui bei vykdymui).
  4. Duomenų subjektai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros
   pranešimų siuntimo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo
   teisėtumui.
 6. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu
  1. Duomenų valdytojas tiesioginės rinkodaros tikslu (sveikinimų ir specialių pasiūlymų siuntimui
   trumposiomis žinutėmis ir el. paštu) automatiniu būdu tvarko tokius sutikimą davusių Klientų asmens
   duomenis:

   1. Vardas;
   2. Pavardė;
   3. Gimimo data;
   4. Telefono numeris;
   5. pašto adresas.
  2. Duomenų valdytojas tiesioginės rinkodaros tikslu pranešimus el. paštu taip pat siunčia ir Duomenų
   subjektams, įrašiusiems savo el. paštą į atitinkamą Interneto svetainėje esantį naujienlaiškio
   prenumeratai skirtą laukelį ir paspaudusiems šalia esančią naujienlaiškių prenumeratos nuorodą.
  3. Duomenys gaunami tiesiogiai iš pačių Duomenų subjektų ir nėra perduodami tretiesiems asmenims.
  4. Tiesioginės rinkodaros tikslu atliekamo asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies a)
   punktas (tvarkymas gavus duomenų subjekto sutikimą).
 7. Slapukų pagalba renkami duomenys
  1. Tuo atveju, kai Duomenų subjektas lankosi Interneto svetainėje ir sutinka su slapukų (angl.
   cookies) naudojimu, Duomenų valdytojas slapukų pagalba renka tokius lankytojų duomenis:

   1. IP adresas.
   2. Vietos nustatymo duomenys – informacija apie apytikrę lankytojo geografinę buvimo vietą.
  2. Aukščiau nurodyti duomenys naudojami statistinių duomenų apie Interneto svetainėse apsilankiusių
   unikalių vartotojų skaičių ir siekiant pateikti skirtingai tikslinei grupei skirtą reklamą ar turinį.
  3. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti paspaudę šią nuorodą: https://centrodenticija.lt/slapuku-naudojimas/.
 8. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai
  1. Tvarkydamas ir saugodamas Duomenų subjektų asmens duomenis, Duomenų valdytojas įgyvendina organizacines
   ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto
   sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  2. Duomenų valdytojas taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo
   remiantis tvarkomi konkretūs asmens duomenys.
  3. Duomenų valdytojas taiko šiuos Asmens duomenų saugojimo terminus:
  4. Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos
   tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Duomenų subjektų teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai
   dokumentuoti.
  5. Duomenys, reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus saugomi tiek, kiek šie yra
   būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.
 9. Duomenų subjektų teisės
  1. Duomenų subjektai turi teisę bet kada, pateikę prašymą Duomenų valdytojui, susipažinti su Duomenų
   valdytojo tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti
   neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą,
   savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Politikos
   sąlygų.
  2. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu
   atšaukti sutikimą nedarydamas poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo
   teisėtumui.
  3. Duomenų subjektas gali pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdamas rašytinės formos prašymą el.
   paštu info@centrodenticija.lt ar paštu adresu Vilniaus m.
   sav. Vilniaus m. Vilniaus g. 25, arba tiesiogiai atvykęs į nurodytą Duomenų valdytojo buveinę.
  4. Nebūdamas patenkintas Duomenų valdytojo atsakymu ar manydamas, kad šis tvarko jo asmens duomenis
   nesilaikydamas teisinių reikalavimų, Duomenų subjektas gali pateikti skundą Lietuvos Respublikos
   Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 10. Baigiamosios nuostatos
  1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių,
   už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Duomenų subjekto ar trečiųjų asmenų,
   veikiančių su Duomenų subjekto žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas
   klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Duomenų valdytojas taip pat
   neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą,
   atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar Duomenų subjektu, veiksmų ar
   neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
  3. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
  4. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
  5. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar
   Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių
   papildymų ir/ar pakeitimų.